УПАТСТВО ЗА IKNOW

УПАТСТВО за студентите од ПРВА година за запишување на предмети во прв семестар.

УПАТСТВО за работа со iKnow системот

ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

РАСПОРЕД на часови за зимски семестар во академската 2019-20 година.
- Распоред на часови кај проф. д-р Деан Илиев

Листа на слободни изборни предмети

Упатство за изработка на семинарски, дипломски, магистерски и докторски трудови

ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПЕДАГОШКА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

- Програма за педагошка практика
- Распоред за реализација на практична настава

УЧЕБНИЦИ
Материјали по предметот Методика на наставата по ПиО, П, О, доц. д-р Милена Пејчиновска
Основи на физичкото воспитание (привремен учебник)
Методика на наставата по С и ЗВ
Академско пишување
Учебник (Виолета Јанушева)
Учебник „Аспекти на оценувањето“hhh