ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

РАСПОРЕД на часови за зимски семестар во академската 2019-20 година.
- Распоред на часови кај проф. д-р Деан Илиев

Листа на слободни изборни предмети

Упатство за изработка на семинарски, дипломски, магистерски и докторски трудови

ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПЕДАГОШКА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

- Програма за педагошка практика
- Распоред за реализација на практична настава

УЧЕБНИЦИ
Материјали по предметот Методика на наставата по ПиО, П, О, доц. д-р Милена Пејчиновска
Основи на физичкото воспитание (привремен учебник)
Методика на наставата по С и ЗВ
Академско пишување
Учебник (Виолета Јанушева)
Учебник „Аспекти на оценувањето“