Јануарска испитна сесија 2020 година

Пријавување на испити за јануарска испитна сесија 20.01.2020-24.01.2020

Задолжително е електронско пријавување на испити на iKnow системот.

Распоред на испити:
- Наставник за одд. настава и Воспитувач
- Јазици и книжевност
- Преведување
- Социјална и рехабилитациска социологија

ИЗМЕНИ:

- Испитот по Германски јазик, кај проф. Јагода Стрезовска ќе се одржи на 14.02.2020 година во 10.00 часот
- Им се соопштува на студентите дека сите испити кај проф. д-р Билјана Граматковски се презакажуваат за 06.02.2020 во 9 часот (за студентите кои треба да земат оценка) и за 07.02.2020 во 8.30 часот (за студентите кои треба да полагаат колоквиуми и испити)
- Испитот по француски јазик се презакажува од 05.02.2020 на 03.02.2020 во 12.00 часот.

ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

Испитите по Методологија на втор и трет циклус на сите насоки ќе се реализираат  на 13. 02. 2020 во 10. 00 часот.

Испит по предметот Високошколска дидактика за трет циклус студии ќе се одржи на 06.02.2020

ПЕДАГОШКА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА
- Распоред на испити за Педагошка доквалификација.
- Испитот по ПЕДАГОГИЈА ќе се одржи на 30 јануари 2020 година, во 9.00 часот

Известувања:

- Термини за II колоквиуми кај виш лектор м-р Стела Босилковска