Информации од јавен карактер

Завршни сметки за 2018 година
- Биланс на приходи и расходи (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Структура на приходи по дејности (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Биланс на состојба (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)
- Посебни податоци (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

Годишен план за јавни набавки за 2019 година

Извештај за самоевалвација за периодот 2015/2016 - 2017/2018 година
- Универзитет „Св Климент Охридски“ - Битола
- Педагошки факултет - Битола