Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Факултетско Студентско Собрание на Педагошки факултет им препорачува на сите студенти да се вклучат во среда, на 23.06.2021, во 18:30 часот за да се информираат за новите можности кои ги нуди Taskforce.

Повеќе информации

Линк за Microsoft Teams

Ред. проф. д-р Деан Илиев и ред. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, професори на Педагошкиот факултет - Битола се коавтори на значајна научна публикација заедно со уште 15 истражувачи од водечки научни институти и универзитети од вкупно 10 земји (Австрија, Кипар, Финска, Германија, Ирска, Северна Македонија, Индија, Полска, САД, Чешка). Публикацијата е со наслов „Adolescent Well-being and Learning in Times of COVID-19 – A Multi-country Study of Basic Psychological Need Satisfaction, Learning Behavior, and the Mediating Roles of Positive Emotion and Intrinsic Motivation“ , а е објавена во списанието PLoS ONE - списание со импакт фактор во Web of Science (Impact Factor: 2.740 (2019), SCImago Journal Rank (SJR): 0.99 и Impact Score: 3.04 за 2020. DOI: 10.1371/journal.pone.0251352) како резултат на претходно спроведено научно истражување иницирано и раководено од Универзитетот во Виена, Австрија и финансирано од Vienna Science and Technology Fund (WWTF)  и MEGA преку проектот COV20-025. Трудот ги идентификува психолошките карактеристики кои се поврзани со добросостојбата на адолесцентите, односно со позитивната емоционална состојба и внатрешната мотивација за учење, како и карактеристиките на процесот на учење во ситуација на непланирано учење на далечина предизвикано од Ковид-19 пандемијата. Собрани се податоци од 8 земји од Европа, Азија и Северна Америка, меѓу кои и од Македонија, а до трудот може да се пристапи на следниов линк: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0251352

Почитувани студенти, оцени во индекс кај проф. Златко Жоглев ќе се внесат во понеделник, на 21.06.2021 год во 09.00 часот, кај проф. Гордана Стојаноска на 21.06.2021 год во 10.00 часот. 

Почитувани студенти на втор и трет циклус студии,
Ве известуваме дека испитите на втор и трет  циклус студии каде носител на предметот е проф. д-р Деан Илиев ќе се одржат во четврток, на 24.06.2021 год. со почеток во 10.00 часот.
Ви посакувам добро здравје и да се чувате,
проф. д-р Деан Илиев
 
 

Се известуваат студентите кои ги полагаат следниве предмети кај проф. д-р Данче Сивакова - Нешковски
- Педагошка практика
- Педагошки стаж
- I, II, III и IV година Наставник за одделенска настава, испитите се полагаат на 30.06.2021 година - Прва и Втора година од 9 часот, Трета и Четврта година од 10 часот.

Студентите од Педагошка доквалификација полагаат на 14.06.2021 година (понеделник) во 9.30 часот

Сите останати групи и предмети се полагаат на 28.06.2021 година

Image result for webmail icon

 

постер за укло тривиум

 

Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar