Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола објавува ПОВИК за мобилност
во рамките на Е+ Програмата.
KA 1: индивидуална мобилност за учење, Сектор: високо образование:

- мобилност на студенти за студирање (SMS)
- мобилност на студенти за стажирање (SMP)
- мобилност на академски кадар за настава (ЅТА)