Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Одлука за утврдување на листа на информации од јавен карактер.

Одлука за определување на службено лице за посредување со информации.

Извештај за самоевалуацијата на Педагошки факултет - Битола за периодот од 2012/13 - 2016/17 година.

Извештај за самоевалуацијата на универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола за периодот од 15.09.2012 – 31.12.2016 (за потребите за спроведување надворешна евалуација).

Извештај од спроведената студентска анкета за оценување на наставниците на Педагошки факултет-Битола во академската 2015/16 година.

RizVN Login