Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 EAB
    ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ

 

research gate

Одлука за утврдување на листа на информации од јавен карактер.

Одлука за определување на службено лице за посредување со информации.

Извештај за самоевалуацијата на Педагошки факултет - Битола за периодот од 2012/13 - 2016/17 година.

Извештај за самоевалуацијата на универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола за периодот од 15.09.2012 – 31.12.2016 (за потребите за спроведување надворешна евалуација).

Извештај од спроведената студентска анкета за оценување на наставниците на Педагошки факултет-Битола во академската 2015/16 година.

RizVN Login