change language
 
Добродојдовте на веб страницата на нашиот факултет

 

Дополнителен Конкурс за запишување на кандидати за педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола Педагошки  факултет-Битола во академската 2014/2015 година. Пријавување на кандидатите се врши до 31 октомври.

Одлука за прием на кандидати за запишување на вторциклус на студии по вториот уписен рок на Конкурсот за академската 2014/2015 година.

Почитувани студенти,
Ве информираме дека во спортската сала „Павел Шатев“ – Битола извршени се сите подготовки што овозможуваат нејзино непречено користење за спортско-рекреативни активности на студентите. За Педагошкиот факултет – Битола резервирани се следниве термини: Вторник: 15:00 – 16:00 и Четврток 15:00 – 16:00.
За подетални информации и организација на активностите можете да се обратите кај доц. д-р Јасмина Кочоска.

Информации за педагошка доквалификација

Објавен е Распредот за часовите во зимскиот семестар за академската 2014/2015 година

Список на пристигнати преводи на книги во библиотеката при педагошки факултет

 

 Нова програма на ЕРАЗМУС+

Прозорци за мобилност 
Потребни уплатници при студирањето на Педагошки факултет. Сите уплатници, пополнети, може да ги подигните и на Факултетот.

Формулари и документи

 

 

За Факултетот | Мапа на сајтот | Информации за контакт | ©2014 Педагошки факултет - Битола