Конкурс за Студентски правобранител

Се распишува Конкурс за избор на Студентски правобранител на Универзитетот „Св Климент Охридски”- Битола

Јануарска испитна сесија 2020 година

Објавен е распоред за јануарска испитна сесија. Последна промена на 15.01.2020 година.

Распоред на испити за Педагошка доквалификација.

Испитите по Методологија на втор и трет циклус на сите насоки ќе се реализираат  на 13. 02. 2020 во 10. 00 часот.

Испит по предметот Високошколска дидактика за трет циклус студии ќе се одржи на 06.02.2020

Пријавување на испити и заверка на семестар

Се известуваат студентите дека пријавување на испити за јануарска испитна сесија, задолжително да се направи во iKnow. Студентите од прва година да ги внесат запишаните предмети во iKnow, најкасно до пријавување на испитите. Упатство за iKnow (за прва година).

Заверување на семестар е од 24.02.2020 до 28.02.2020. Сите студенти да ги внесат соодветните професори во iKnow во делот Предмети. Тоа е потребно за анкетата, после која ќе може да запишете летен семестар.

Хуманитарна акција

Голема благодарност до професорскиот кадар од Педагошкиот факултет-Битола, кој и оваа година донираше средства за Центарот за лица со интелектуална попреченост „Порака“. Средствата беа искористени за купување на материјали потребни за изработка на предмети од изложбен карактер, како и за материјали кои се потребни за Центарот. Координатори и организатори на донаторската акција беа: проф. д-р Билјана Граматковски и проф. д-р Марија Ристевска.

 

Предавање на тема „Надареноста и моралноста“

Во рамките на соработката на Педагошки факултет - Битола со Високата школа за образование на воспитувачи Михаило Палов од Вршац и Учителскиот факултет - Београд, Универзитет - Белград, на ден 18.12.2019 година, пред студентите проф. д-р Александар Стојановиќ од Учителскиот факултет - Белград одржа предавање на тема „Надареноста и моралноста“.

 

Ликовна работилница

Ликовна работилница под мотото „Сакаме да твориме, да играме, да се забавуваме и да соработуваме“. Координатор на работилницата проф. д-р Биљана Цветкова Димов од Педагошкиот факултет-Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски„ – Битола и Марија Николовски дипломиран наставник за одделенска настава и сопственик и управител на Центар за едукација и забава на деца од предшколска и школска возраст „Чудесна Земја“ од Битола. Датум и место на одржување : 23.12.2019 година во просториите на Центар за едукација и забава на деца од предшколска и школска возраст „Чудесна Земја“ од Битола.
Во ликовната работилница учествуваа студенти од Педагошки факултет –Битола и деца кои го посетуваат Центар за едукација и забава на деца од предшколска и школска возраст „Чудесна Земја“ од Битола.
Учесниците во работилницата изработуваа и дизајнираа украсни премети за Новогодишните празници. Покрај работниот и едукативен карактер, оваа заедничка средба и соработка помеѓу учесниците имаше и забавен и рекреативен карактер. Примарна цел на оваа ликовна работилница е поттикнување и негување на ликовниот развој на децата. Со примена на методот на игра и демонстрација децата совладуваа ликовни задачи се забавуваа, а студентите ја подобруваа нивната практична работа во процесот на воспитание и образование на деца и млади. Оваа работилница ја истакнува и ја промовира важноста и потребата од заедничката соработка помеѓу: училиштето, институциите кои едуцираат наставен кадар,предучилишните установи, студентите како идни воспитувачи и наставници и родителите во процесот на едукација на децата во Основното образование и предучилишното воспитание и образование во формалното и вонформалното воспитание и образование. Работилницата е втора по ред која се одржува под ова мото и има тенденеција за традиционално одржување.
Во работилницата учествуваа студенти од насоката Воспитувачи: Марина Машкова, Марија Маркоска, Мартина Зафирова, Елена Ангеловска, Лиридона Османовска, Ангела Димитиовска и студенти од насоката наставник за оддленска настава: Наталија Николоска, Наталија Талевска, Сара Стојановска, Марија Велеска, Александра Паскоска, Натали Ристевска, Билјана Стојчевска, Марија Димоска, Моника Ристеска. 

7та годишна конференција за преведување

На ден 14.12.2019, професори и група студенти од Педагошки факултет – Битола, од студиските програми Преведување од македонски на англиски јазик и обратно, и  Англиски јазик и книжевност, присуствуваа на 7та годишна конференција за преведување организирана од страна на Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македониjа со наслов: „Безброј нијанси на книжевниот превод“. Конференцијата се одржа во Хотел Порта во Скопје и на истата во улога на главни говорници се јавија реномирани преведувачи кои пред присутните имаа свои излагања за предизвиците при преведувањето детска литература, позија и филмови.

 

Студикса посета во Солун

Во периодот од 28.11.2019 до 30.11.2019 год. во рамките на проектот Anchoring Multiethnic Youth Work in the University Curriculum of Future Teachers во организација на партнерските институции Center for Balkan Cooperation „LOJA“ од Тетово и KURVE WUSTROW од Берлин беше реализирана студиска посета во Солун. Во посетата учество зедоа професори, претставници на сите наставнички факултети од Р С Македонија. Од Педагошкиот факултет-Битола, во посетата учествуваа проф. д-р. Татјана Атанасоска, проф. д-р. Валентина Гулевска и проф. д-р Јасмина Кочоска. При оваа посета за учесниците беа организирани тренинг сесии од страна на проф. Dimitris Zachos од Универзитетот Аристотел од Солун како и Natassa Tamilogou од Универзитетот на Западна Македонија. Исто така беше реализирана и посета на Универзитетот на Западна Македонија, во одделот за Балкански, Славистички и Ориентални студии. Воедно посетата беше искористена за одржување на работен состанок помеѓу учесниците на кој се договараше агенда за следни чекори на соработка и активности кои треба да се анализиратт, со доделување на работни задачи на група професори кои треба да подготват одредени иницијативи за конкретна понатамошна соработка.

 

Предавање на тема „Современиот преведувач и преведувачкиот софтвер: пријатели или не?“

На Педагошки факултет – Битола, на 10.12.2019, доцент д-р Соња Китановска-Кимовска, од Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Катедра за преведување и толкување, одржа свое предавање со наслов „Современиот преведувач и преведувачкиот софтвер: пријатели или не?“. Присутни на предавањето беа професори и студенти од студиските програми: Преведување од македонски на англиски јазик и обратно, и Англиски јазик и книжевност.